KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

ÖĞRETMENLERİN GENEL ÖZ YETERLİLİK ALGILARI, İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ KULLANIMLARI VE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sedat ALEV,  Fatih BOZBAYINDIR 

Bu araştımanın amacı, öğretmenlerin genel öz yeterlilik algıları, izlenim yönetimi taktikleri kullanımları ve duygusal emek davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu ilişkide izlenim yönetimi taktiklerinin aracılık rolünü ortaya koyabilmektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler 2016-2017 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinin Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan resmi ilkokullarda görev yapan 480 öğretmenden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Genel Öz Yeterlilik Ölçeği”, “İzlenim Yönetimi Taktikleri Ölçeği” ve “Duygusal Emek Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimleyici istatistikler, korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Yapısal modeli test etmek için yol analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin genel öz yeterlilik algılarının izlenim yönetimi taktikleri kullanımı ve duygusal emeğin yüzeysel rol yapma alt boyutu ile negatif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin genel öz yeterlilik algılarının duygusal emeğin derinden rol yapma ve doğal duygular alt boyutları ile pozitif yönde bir ilişkisi olduğu bulunmuştur.  İzlenim yönetimi taktikleri kullanımının genel öz yeterlilik ve yüzeysel rol yapma arasında tam aracı rolü, derinden rol yapma ile arasında ise kısmi aracı rolü olduğu Yapısal Eşitlik Modeli ve Sobel Testi kullanılarak belirlenmiştir. Genel öz yeterlilik,  İzlenim yönetimi taktikleri,  Duygusal emek 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.001

  
Makale Gönder