KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

OKUL MÜDÜRLERİNİN PROGRAM UYGULAMALARINI YÖNETME ÖZ-YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Salih AKYILDIZ 

Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin program uygulamalarını yönetme konusundaki öz-yeterlik algılarını belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması 26’sı (%7,6) kadın, 318’i (92,4) erkek olmak üzere toplam 344 okul müdürü üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda 28 maddeden oluşan, toplam varyansın % 60,222’sini açıklayan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin, Kaiser-Meyer Olkin (KMO) uyum değeri 0,938, Bartlett Küresellik Testi ise 5445,874 hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizi hesaplamasında, Cronbach Alpha katsayısı (α=.94) bulunmuştur. Ölçeğin, Alt %27 ve Üst %27’lik grupların puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin t-testi değerlerinin 19,145 ile 34,664 arasında değiştiği ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<.001) anlaşılmıştır. Ölçekten elde edilen puanlarla alt faktörlere ait puanlar arasındaki korelasyonlar; 0,43 ile 0,87 arasında değişmektedir. Ölçeğin alt faktörlerle ve faktörlerin birbirleriyle a=0.01 anlamlılık düzeyinde yüksek pozitif ilişki içerisinde olduğu gözlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen geçerlik ve güvenirlik sonuçlardan hareketle ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğuna karar verilmiştir.Okul müdürleri,  ölçek geliştirme,  öz-yeterlik algısı,  programı yönetme 
  
Makale Gönder