KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-2

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ DEMOKRASİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN CİNSİYET VE ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet ÜSTÜN,  Müge YILMAZ 

Demokrasinin genç kuşaklara öğretilmesinde en önemli görev ailelere düşmektedir. Aile kurumları, demokrasi, insan hakları, özgürlük, saygı, sevgi ve hoşgörü kavramlarını kazandıran ve bu kavramları pekiştiren kurumlar olmalıdır. Araştırmanın amacı, gençlerin aile içi demokrasi ile ilgili görüşlerinin cinsiyet ve anne-baba eğitim düzeylerine göre inceleyerek ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma evrenini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 245 öğrenci ise, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Betimsel olan bu çalışmada anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Değişkenlerin birbirinden bağımsızlığını sınamak için Ki-Kare testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, öğrencilerin aile içi demokrasi ile ilgili görüşleri aile içi demokrasi kavramının tam olarak uygulanmadığını ortaya çıkarmaktadır.Aile içi Demokrasi 
  
Makale Gönder