KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2009/Cilt 10,Sayı-3

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Oktay ASLAN,  Necati YALÇIN,  Fatih TAŞAR 

Bu arastırma, fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğasına yönelik görüslerinin saptanması amacıyla gerçeklestirildi. Arastırmanın verileri daha önce Aikenhead, Ryan ve Fleming (1989) tarafından gelistirilen Bilim, Teknoloji ve Toplum Üzerine Görüsler (Views on Science Technology and Society, VOSTS) anketi kullanılarak ve yarı-yapılandırılmıs görüsmeler yoluyla toplandı. Anketten elde edilen verilerin betimsel analiz yapılarak yüzde ve frekans olarak verilmis ve görüsmelerden elde edilen veriler kodlanarak içerik analizi yapıldı. Analizler sonucunda; bilimin tanımı, gözlemlerin doğası bilimsel bilginin değiskenliği, önerme, kuram ve yasaların yapısı ve bilimsel yöntemle ilgili olarak fen ve teknoloji öğretmelerinin yetersiz ve yanlıs bir takım görüslere sahip oldukları görüldü.Fen Eğitimi,  Fen Okuryazarlığı,  Bilimin Doğası,  Öğretmen Görüsleri 
  
Makale Gönder