KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-1

AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Erol TURAN,  Yakup AKYEL,  Ersan TOLUKAN 

Bu çalışma, spor bilimleri fakültelerinde çalışan akademik personelin çalıştıkları kurumlarda?sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışlarını ve bu davranışlarını?etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaspor bilimleri fakültelerinde görev yapan akademik personelin örgütsel vatandaşlık düzeylerininbelirlenerek, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılıklar incelenmiştir. Genel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak “Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği” 170 gönüllü akademisyene uygulanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin öncelikle betimsel istatistikleri (kişi sayısı, minimum, maksimum, ortalama, standart sapma) hesaplanmıştır. Ardından araştırmanın problemleri doğrultusunda verilerin çözümlenmesi gerçekleştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde akademisyenlerin demografik özelliklerine göre algıladıkları sosyal kaytarma düzeylerine yönelik ilişkisiz ölçümlerde t testi ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) hesaplanmıştır.Araştırma sonucunda; nezaket alt boyutu ilk sırada olmak üzere örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerinin yüksek seviyede olduğu ve erkek akademisyenlerin kadın akademisyenlere göre örgütsel erdem düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Akademisyenlerin yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma süresi ve unvan değişkenlerine göre benzer davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir.Örgüt,  Örgütsel vatandaşlık davranışı,  Akademik personel  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.20.01.001

  
Makale Gönder