KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2002/Cilt 3,Sayı-2

MODERNLEŞME KURAMI VE TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Hakan Uzun 

Kaynağında Batı’ nın, XIX. Yüzyılda batılı olmayan toplamlara karşı geliştirdiği bakış açısının etkileri olan modernleşme kuramı, 1950’li yıllarda ortaya çıkmış ve bu kuram çerçevesinde toplumların yaşadıkları değişim süreçlerinin evrensel yasalarını bulmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ancak modernleşme kuramının aksine, modernleşen toplamların modernleşme süreçlerinde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu durum modernleşme kuramına yönelik bir takım eleştirilere sebep olmuş, modernleşme kuramına bir takım yeniliklerin getirilmesini sağlamıştır.

Uzun bir süredir modernleşme süreci içerisinde bulunan Türkiye'de modernleşme ile ilgili kavramlar sürekli gündemde kalmış ve birbirine zıt birçok düşünceler ortaya konmuştur. Değişim olgusu temeline dayanan ve toplamların dünyadaki gelişmelere sırtını dönmeden, yaratılan tüm yeni değerleri sahip olduğu kültür dinamikleriyle yoğurarak, sürekli bir değişim ve gelişimi gerçekleştirmesi olarak kabul edilmesi gereken modernleşme kavramı, Türk toplununum yararına olacak bir şekilde tanımlanmalı, bu tanım ne Türk toplumunu kendisine yabancılaştıracak bir değişimi öngörmeli, ne de onu dünyadan soyutlamalıdır.Modernleşme,  Türkiye' de Modernleşme 
  
Makale Gönder