KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

ÖZDENETİM, DIŞADÖNÜKLÜK VE OLUMSUZ DUYGULANIMIN &CCEDİL;OCUKLARIN SOSYAL YETERLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İbrahim Hakkı Acar 

Bu çalışmada, çocukların mizacının onların sosyal yeterlikleri ile ilişkisi incelenmiştir. Özellikle de, düzenleyici mizacın (özdenetim) dışa dönüklük ve sosyal yeterlilik ayrıca da negatif duygulanım ve sosyal yeterlilik arasındaki ilişkilerini nasıl değiştirebileceği incelenmiştir. İstanbul'da beş ilköğretim okulunda bulunan yaş ortalaması 7.05 (SS = 0.88) olan 94 çocuk (56 erkek, 38 kız) çalışmaya katılmıştır. Çocuk mizaç formunu ebeveynler ve sosyal yeterlik formunu öğretmenler doldurdu. Çocukların sınıfların içersinde olması sebebiyle, toplanan veriler SAS PROC MIXED aracılığıyla hiyerarşik regresyon modelleri test edildi. Sonuçlar özdenetim ile sosyal yeterlik arasında olumlu ilişkili olduğunu göstermiştir. Mizaçsal özdenetim anlamlı bir şekilde dışa dönüklük ve sosyal yeterlik arsındaki ilişkiyi önemli ölçüdeyordamıştır.. Bu bağlamda, çocukların düşük seviyedeki özdenetim ve dışa dönüklüğe sahip olduklarında sosyal yeterlikleri düşük seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır.. Sonuçlar kapsamında mevcut çalışmanın sınırlılıkları ve gelecek yönelimleri tartışılmıştır.Mizaç,  Sosyal Yeterlik,  Özdenetim,  Olumsuz Duygulanım,  Dışa Dönüklük 
  
Makale Gönder