KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-1

AKADEMİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
Hüseyin ÖNCÜ 

Bu çalışmanın amacı, Morgan ve Jinks (2003) tarafından geliştirilmiş olan “Akademik Öz Yeterlik Ölçeği’nin (AÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar arasındaki korelasyon .95 olduğundan bu formlar eşdeğer kabul edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara iline bağlı 3 merkez ilçedeki 4 ilköğretim okulunun 5., 6., 7. ve 8. Sınıflarında öğrenim gören 380 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle belirlenmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal ölçekteki gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu, ancak 3. Faktörün farklı bir faktör oluşturduğu görülmüştür. Faktörler; yetenek, ortam ve eğitimin kalitesidir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi açıklayıcı faktör analizi ile elde edilen üç faktörlü yapıyı doğrulamıştır. Ölçeğin Türkçe formu için güvenirliği, testin tekrarı yöntemiyle .80 ve Cronbach alfa iç tutarlık yöntemiyle .82 olarak bulunmuşturÖzyeterlik,  Akademik özyeterlik,  Akademik özyeterlik algısı 
  
Makale Gönder