KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN RİSKLİ DAVRANIŞLARININ YORDAYICISI OLARAK SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE MÜKEMMELİYET&CCEDİL;İLİK

Halil Ekşi,  Tuğçe Arıcan,  Gamze Yaman 

Bu çalışmanın amacı sosyal görünüş kaygısı ve mükemmeliyetçi kişilik özelliklerinin meslek lisesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin sergiledikleri riskli davranışları yordama gücünü araştırmaktır. Çalışmaya seçkisiz olarak belirlenen 183 kız, 186 erkek olmak üzere toplam 369 meslek lisesi öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Riskli Davranışlar Ölçeği, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ile Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları sosyal görünüş kaygısı, kendine yönelik mükemmeliyetçilik, sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik değişkenlerinin riskli davranışların %14’ünü açıkladığını göstermiştir. Sosyal görünüş kaygısının riskli davranışları yordama gücünün daha yüksek olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyi, cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre riskli davranışların alt boyutları üzerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Antisosyal davranışlar, alkol kullanımı sigara kullanımı, intihar eğilimi, okul terki alt boyutlarında 12.sınıf öğrencileri 10.sınıf öğrencilerine göre daha yüksek düzeyde riskli davranış sergilemektedir. Bu araştırma, riskli davranışların ortaya çıkmasında etkili olan cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyal görünüş kaygısı gibi değişkenlere işaret etmektedir.riskli davranışlar,  mükemmeliyetçilik,  sosyal görünüş kaygısı,  ergenlik,  meslek lisesi 
  
Makale Gönder