KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-2

TÜRKİYE’DE UYGULANAN TÜRK EDEBİYATI PROGRAMI’NDAKİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BOYUTU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Mehmet KURUDAYIOĞLU,  Çavuş ŞAHİN,  Gamze ÇELİK 

Ülkemizde eğitim sistemimize daha çağdaş ve verimli bir görünüm ve içerik kazandırmayı amaçlayan yeni Türk Edebiyatı Programı ölçme ve değerlendirme boyutuyla dikkat çekicidir. Yeni ölçme ve değerlendirme uygulamalarında göze çarpan en önemli değişiklik öğrencinin kendini değerlendirmesini sağlayan uygulamalardır. Araştırmamızın amacı; Türkiye’de uygulanan yeni Türk Edebiyatı Programı’nın Ölçme ve Değerlendirme boyutunun değerlendirilmesidir. Yaptığımız araştırma betimsel türde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın verilerinin toplanması aşamasında yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme tekniği kullanılmıştır. 2006–2007 öğretim yılında Çanakkale ilinde bulunan beş lisede 16 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre; öğretmenler yeni programda ölçme ve değerlendirme ile ilgili gözlem formlarının gerektiğinden fazla olduğunu belirtmişlerdir. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri çok sayıdaki ölçme araç ve yöntemlerini doğru ve olması gereken şekilde kullanamadıklarını ifade etmişlerdir. Ölçme ve değerlendirme bölümünde olmaması gereken bölüm olup olmadığı hakkındaki soruya verilen cevaplara göre ise; sınıf mevcutlarının kalabalık olmasından kaynaklanan sıkıntıların yaşandığı görülmektedir. Öğretmenler sınıf mevcutları kalabalık olduğu için grup çalışmalarını uygulamakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanıp kullanmadıkları hakkında soruya verilen cevaplar ise; eski programa geri dönülmesi ya da yeni program konusunda öğretmenlere daha geniş bir bilgilendirme yapılması gerektiği şeklindedir.Öğretim Programı,  Türk Edebiyatı,  Ölçme-Değerlendirme 
  
Makale Gönder