KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
İhsan ÜNLÜ,  Alper KAŞKAYA,  Muhammet Fatih KIZILKAYA 

Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlikleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde 4. sınıfta öğrenim gören toplam 100 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarını belirlemek amacıyla, Tschannen-Moran ve Hoy tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya tarafından yapılan ve “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” şeklinde isimlendirilen ölçek kullanılmıştır. Öğrenci katılımda yeterlik Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı (Alpha=,83), Öğretimsel stratejilerde yeterlik Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı(Alpha=,85), Sınıf yönetiminde yeterlik Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı(Alpha=,84)olarak bulunmuştur. Verilerin çözümlenmesinde ttesti, tek yönlü varyans analizi ve aritmetik ortalama gibi istatistiki teknikler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleki özyeterlik inançlarının yüksek düzeyde yeterli olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ve tercih sırası değişkenlerinde öz-yeterlik düzeyleri anlamlı farklılık gösterirken, akademik not ortalaması ve atanmaya ilişkin beklenti değişkenlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.Öz-yeterlik,  inanç,  sosyal bilgiler,  öğretmen adayı 
  
Makale Gönder