KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ KAPSAMINDA İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI

Rıdvan Ata,  Kasım Yıldırım 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının Medya Okuryazarlığı dersi kapsamında verilen okuma aktivitelerinde internet ve sosyal medya araçlarını kullanırken edindikleri okuma stratejilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının verilen konu üzerine internet ya da yazılı metin kaynaklarında araştırma yaparken kullandıkları okuma stratejilerinin ve bu stratejileri belirleyen etkenlerin neler olduğunun araştırılması dijital bölünmeyi azaltmada faydalı olacağı düşünülmektedir. Böylece eğitim ve öğretim süreçlerinde kalitenin artması, öğrencilerin dijital yetkinlik kazanması ve e-yeterliliklerinin gelişmesi yönünden bilgi toplumu sürecine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Araştırma bir devlet üniversitesinin sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören dördüncü sınıf öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma betimsel bir durum saptaması niteliğindedir ve araştırmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşmuş anket formu kullanılmıştır. Verilerden elde edilen kodlar tekrarlanma sıklıkları doğrultusunda tablolaştırılmıştır. Bulgular, katılımcıların teknik yeterlilik, dijital teknolojileri günlük ve profesyonel hayatta amacına uygun olarak kullanma, dijital teknolojileri eleştirel olarak değerlendirebilme ve dijital kültüre katkı sağlama yeterliliklerinde bir farkındalıklarının olduğunu, ancak yetkinliklerinin sınırlı olduğunu göstermiştir.medya okuryazarlığı,  okuma stratejileri,  sosyal medya,  internet 
  
Makale Gönder