KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNDE ÖRTÜK PROGRAMA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özkan AKMAN,  Çiğdem ÇARŞANBALI,  Bülent ALAGÖZ 

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler Öğretim programında önemli bir yere sahip olan değerlerin kazandırılmasında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin örtük programa yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Posner’in sınıflandırmasına göre 5 tür programdan biri olan örtük program, resmi uygulamadaki programın dışında kalan öğrenme ortamını, sosyal ilişkileri ve resmiyette olmayan uygulamaları kapsar. Resmi Sosyal Bilgiler Öğretim programında değerlere önemle yer verilmekle birlikte eğitim durumları ve ölçme değerlendirme boyutunda daha çok bilişsel kazanımlar üzerinde durulmaktadır. Oysa değerler etkili öğretim yöntemlerinden birisi olan modelden öğrenme yoluyla gerçek hayatla iç içe kazandırılabilecek davranışlardır. Araştırmanın deseni, nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğidir. Araştırma, çeşitli illerden amaçlı olarak seçilmiş 30 sosyal bilgiler öğretmeni ile yürütülmüştür. Öğretmenlerin görüşme sonrasında vermiş oldukları cevaplar kodlanarak frekans ve yüzde olarak tasnif edilmiştir. Araştırma sonucunda örtük programın etkin bir şekilde kullanılamadığı ortaya konmuştur. Ülkemizde öğretmen adaylarına örtük programın nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verilmesi gerektiği gibi önerilerde bulunulmuştur.Değerler,  Örtük Program,  Sosyal Bilgiler 
  
Makale Gönder