KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN ÇOCUKLARININ GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BETİMLENMESİ
Ayşenur YAZICI,  Nur AKÇİN 

Bu araştırmanın amacı, çoklu yetersizliği olan çocukların annelerinin, çocuklarının gelişimlerine ilişkin görüşlerinin betimlenmesidir. Araştırmaya, görme engelinin yanı sıra başka ek engelleri bulunan çok engelli çocuğa sahip 29 anne gönüllü olarak katılmıştır. Bu amaçla, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz metodu ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda, çoklu yetersizliği olan çocukların doğum öncesi, doğum, bebeklik dönemi, şu anki gelişimleri, günlük rutinleri ve annelerinin beklentilerine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular, katılımcıların çeşitli önerilerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu önerilerden en önemlileri, görme engelinin yanı sıra başka engelleri bulunan çoklu yetersizliği olan çocukların eğitim alabilecekleri okullara, eğitim verebilecek meslek elemanlarına ihtiyaç duyulması, hastanelerin yeni doğan ve göz servislerinde çalışan personelin konuya dair bilinçlendirilmesi ve görme engelinin yanı sıra başka engelleri bulunan çoklu yetersizliği olan çocukların ailelerine destek amacıyla rehberlik hizmetleri verilmesi yönündedir.çoklu yetersizliği olan çocuklar,  gelişim özellikleri,  yarı yapılandırılmış görüşme,  betimsel analiz 
  
Makale Gönder