KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINAV KAYGISI, BENLİK SAYGISI VE ÇALGI BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Duygu KÜÇÜK 

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygıları, çalgı eğitimi derslerindeki başarıları ve benlik saygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma 2008-2009 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri (n=66) ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Sınav Kaygı Envanteri, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Kişisel Bilgi Formu ve öğrencilerin çalgı eğitimi dersi sınavlarından aldıkları puanlar ile toplanmış, Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı ve Mann Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı
düzeyi ile çalgı eğitimi başarısı ve sınav kaygısı düzeyi ile benlik saygısı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Benlik saygısı düzeyi ile çalgı eğitimi başarısı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir.Müzik öğretmeni adayları,  sınav kaygısı,  çalgı eğitimi başarısı,  benlik saygısı 
  
Makale Gönder