KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-1

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DEMOKRATİK TUTUMLARININ OLUŞUMUNDA ENFORMAL ÖĞRENMENİN ROLÜ
Ayşe CANER,  Rahşan SÖNMEZ,  Sezen BAYHAN 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin iş yerinde diğer bir deyişle okulda gerçekleşen enformal öğrenme deneyimleri ile öğrencilere karşı demokratik tutum geliştirmeleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Çalışmada kullanılan veri İstanbul’un bir ilçesinde devlet okulunda görev yapan 20 ilkokul 4. sınıf öğretmeni ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda toplanmıştır. Öğretmenleri seçmek için Gözütok tarafından geliştirilen Demokratik Tutum Ölçeği kullanılmıştır ve dökümü yapılan mülakatlar içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma, okulda gerçekleşen enformal öğrenme sürecinin öğretmenlerin öğrencilere karşı demokratik tutum geliştirmelerinde etkili olduğu yönündedir. Öğretmenlerin yöneticileri, meslektaşları, ve de öğrencileri ile olan etkileşimleri sonucunda gerçekleşen enformal öğrenme süreci, onların öğrencilere karşı demokratik tutum geliştirmelerini teşvik edebilir veya bu sürece ket vurabilir. Öğretmenlerin anlatıları göstermektedir ki yönetimin baskısı öğretmenlerin öğrencilere karşı demokratik tutum geliştirmelerine engel olabilirken daha az hiyerarşik öğretmen-yönetici ilişkileri, bu yönde şahit olunan örnekler veya tecrübe edilen yönetici davranışları pozitif bir okul ortamı oluşmasına katkıda bulunmaktadır ve böylece öğretmenlerin öğrencilere karşı daha demokratik tutum içine girmelerini teşvik etmektedir. Araştırma bulguları aynı zamanda meslektaşlar ile etkileşim sonucu gerçekleşen enformal öğrenmenin önemine işaret etmekte ve bu tarz bir öğrenme deneyiminin ne şekilde öğretmenler tarafından kendilerinin öğrencilere karşı demokratik tutum geliştirmelerini destekleyici bir faktör olarak algılandığını aktarmaktadır.Enformal öğrenme,  demokratik tutum,  öğretmen öğrenmesi,  katılımcı sınıf 
  
Makale Gönder