KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

&ACİRC;NI YAŞAMA ÖL&CCEDİL;EĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Özlem Avcı 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerine yönelik bir Ânı Yaşama Ölçeği (AYÖ) geliştirmektir. AYÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 859 (456 kız; 403 erkek) üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. AYÖ’nün geçerliği iki yolla incelenmiştir. Öncelikle AYÖ’nün yapı-kavram geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. AYÖ’de dokuz faktör birlikte toplam varyansın % 67.24’ünü açıklamaktadır. Faktör analizi sonucunda AYÖ’de ikisi reverse (tersten puanlanan) olmak üzere 25 madde bulunmaktadır. AYÖ’nün geçerliği ayrıca benzer ölçekler yöntemi ile incelenmiştir. AYÖ ile, Yaşam Doyumu Ölçeği ve AYÖ ile Yaşamda Anlam Ölçeği ile arasında manidar düzeyde korelasyonlar bulunmuştur. Hesaplanan korelasyon katsayıları sırasıyla .65 ve .69’dur. AYÖ’nün güvenirlik çalışması ise üç yolla hesaplanmıştır: Birincisi, Cronbach Alpha katsayısı (α= .89) bulunmuştur. İkinci olarak, test tekrar test güvenirlik katsayısı (rXX=.87) hesaplanmış ve üçüncü olarak, testi yarılama yöntemi ile testi yarılama katsayısı (.81) olarak bulunmuştur. Analizler sonucunda, Ânı Yaşama Ölçeği’nin üniversite öğrencilerinin ânı yaşama düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğuna karar verilmiştir.ânı yaşama,  ânı yaşama ölçeği,  şimdi ve burada 
  
Makale Gönder