KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Serkan ASLAN 

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim ile ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir ilinde görev yapan 10 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kadın öğretmenlerin çokkültürlü eğitimi daha çok farklı inanca sahip bireylere verilen eğitim, erkek öğretmenler ise daha çok farklı inanca ve ırka sahip bireylere verilen eğitim olarak algılamaktadırlar. Öğretmenler derslerinde çokkültürlü eğitim ile ilgili daha çok öğrenci merkezli etkinlikler yapmakta ve örnek olay yöntemini kullanmaktadır. Öğretmenler çokkültürlü eğitimi uygularlarken daha çok öğrenciden kaynaklı sorunlarla karşılaşmaktalar ve bu soruna yönelik öneriler geliştirmişlerdir. Öğretmenler değerlerin kazandırılmasının çokkültürlü eğitimin avantajı olarak görürken, öğrencilerin birbirlerine karşı ön yargılarının olmasını dezavantajı olarak görmektedirler.çokkültürlülük,  çokkültürlü eğitim,  sosyal bilgiler 
  
Makale Gönder