KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE EKONOMETRİ ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLAMAYA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Deniz Mertkan Gezgin,  Müge Adnan 

Bilgisayar programlama, bilişim sektöründe yaşanan hızlı değişimler sayesinde sektörün önemli bir dalı haline gelmiştir. Yükseköğretimde Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinin yanı sıra, farklı mühendislik bölümleri ile matematik ve fen bilimlerine dayalı diğer bölümlerde de bilgisayar programcılığına verilen önem artmaktadır. Bilgisayar bilimleri haricindeki bölümlerde akademik başarı ve öğrenci memnuniyeti açısından bilgisayar programlama öğretiminde bir takım sıkıntılar ile karşılaşılmaktadır. Bu sıkıntılar ve öz yeterlik algısının akademik başarı üzerindeki rolünden yola çıkarak, bu çalışmanın amacı Türkiye’de bir devlet üniversitesinin makine mühendisliği ve ekonometri bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin bilgisayar programlamaya ilişkin öz yeterlik algılarını incelemektir. Altun ve Mazman (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algısı Ölçeği’nin veri toplama aracı olarak kullanıldığı ve toplam 138 öğrencinin katıldığı çalışmada, veriler betimsel istatistikler ve bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin programlamaya ilişkin öz yeterlik algılarının düşük olduğunu göstermektedir. Öğrenciler basit programlama görevlerini algılayabilmekte, ancak karmaşık programlama görevlerini algılamada sorun yaşamaktadırlar. Araştırmanın diğer bulgularına göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere, Makine Mühendisliği öğrencilerinin Ekonometri öğrencilerine kıyasla programlamaya yönelik öz yeterlik algılarının yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin bilgisayar programlamaya ilişkin öz yeterlik algılarının yanı sıra hem tutum hem de önceki programlama deneyimine ek olarak öğrencilerin temel düzeyde programlama bilgisi içeren derslerdeki problem çözme yeteneklerinin ve yansıtıcı düşünme, algoritmik düşünme gibi üst düzey beceriler ile arasındaki ilişkilerin araştırılması faydalı olacaktır. Bilgisayar programlama ile ilgili yapılacak tüm çalışmalar, günümüzde son derece önemli bir yere sahip bu becerinin en etkin şekilde kazanılmasını sağlamaya ışık tutacaktır.Bilgisayar programlama,  programlama dili,  öz yeterlik 
  
Makale Gönder