KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
Aykut Emre BOZDOĞAN,  Davut AYDIN,  Kasım YILDIRIM 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının farklı değişkenler açısından öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen çalışmaya Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dal’larında öğrenim gören toplam 181 öğrenci katılmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla Aşkar ve Erden (1987) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 12.0 programı yararlanılmış ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyete ve öğrenim gördükleri bölümü tercih etmedeki etkene göre anlamlı olarak değiştiği tespit edilmiştir.Öğretmenlik Mesleği,  Tutum,  Öğretmen Adayları 
  
Makale Gönder