KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

KAVRAMSAL DEĞİŞİME DAYALI ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK BAZI DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
Nilüfer BERBER,  Musa SARI 

Fen eğitimi üzerine yapılan çalışmaların büyük kısmının öğrencilerin bilişsel öğrenmeleri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle mevcut kavramların yeniden düzenlenmesi süreci olarak tanımlanan kavramsal değişim süreci ile ilgili çalışmalarda da aynı durum söz konusudur. Fakat öğrenme bilişsel anlamda olduğu kadar duyuşsal anlamda da gerçekleşen bir süreçtir. Kavramsal değişim yaklaşımları üzerine yapılan çalışmaların, duyuşsal özellikler arasından genellikle tutum ile ilgilendikleri görülmektedir. Oysa ilgi, kaygı, motivasyon gibi daha pek çok duyuşsal özellik bulunmaktadır. Bu çalışmada kavramsal değişim yaklaşımlarından olan kavramsal değişim metinleri ve pedagojik- analojik modellerin kullanımının, öğrencilerin fizik dersi ile ilgili seçilmiş duyuşsal karakteristiklerine olan etkisini araştırılmıştır. Fizikle ilgili seçilmiş duyuşsal karakteristikler ölçeği ile elde edilen veriler Çift Yönlü ANOVA, Kruskall Wallis Testi, Bağımsız Grup t testi ve Mann Whitney U testi yöntemleriyle incelenmiştir. Uygulama sonrasında, kavramsal değişim yaklaşımlarının kullanıldığı deney gruplarındaki öğrencilerin geleneksel öğretim yaklaşımının kullanıldığı kontrol grubundaki öğrencilere göre, duyuşsal karakteristiklerden biri olan fizik dersine olan ilgi açısından daha olumlu oldukları görülmüştür.Kavramsal Değişim Yaklaşımı,  Duyuşsal özellikler,  Kavramsal değişim metinleri,  Pedagojik- analojik modeller,  Animasyonlar 
  
Makale Gönder