KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

İLKÖĞRETİM OKULLARI 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERS İ&CCEDİL;ERİĞİNİN AMA&CCEDİL;LARLA TUTARLILIK VE ÖĞRENCİ
SEVİYESİNE UYGUNLUK A&CCEDİL;ISINDAN YETERLİLİK DÜZEYİ (STANDART BELİRLEME-ERZURUM İL ÖRNEĞİ)

Gürbüz Ocak,  Ömer Beydoğan 

Bu araştırmanın temel amacı; İlköğretim okullarında uygulanan üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersi programının içerik bakımından, öğretmen görüşlerine göre analiz edilerek, hayat bilgisi dersine yönelik standartları oluşturmaktır.


Bu amacı gerçekleştirmek için, öncelikle yapılan literatür taraması sonucu oluşturulan hayat bilgisi dersi içerik standartları anketi, öğretmen görüşlerine dayalı olarak geliştirilmiş ve standartlar faktör yüklerine göre gruplanmıştır. Geliştirilen içerik standartları anketi ile öğretmen görüşlerine dayalı olarak, hayat bilgisi dersi içerik standartlarının; amaçlarla tutarlılık düzeyi, öğrenci seviyesine uygunluk düzeyi ve içerikte(ders kitabında) yer alma düzeyi araştırılmıştır.


Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, çalışma evrenini oluşturan Erzurum ili sınırları içinde yer alan 70 ilköğretim okulundan tesadüfi örnekleme ile seçilen 36 ilköğretim okulunda görev yapan 533 öğretmen oluşturmuştur. Geri dönüşü sağlanan 374 tane içerik standartları anketinden elde edilen veriler, bilgisayarda SPSS istatistik programı yardımıyla frekans, yüzde, Khikare teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Anlamlılık testlerinde α:0.05 düzeyi esas alınmıştır.


Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda öğretmenlerce, geliştirilen içerik standartları; amaçlarla tutarlılık düzeyi bakımından %86.5, öğrenci seviyesine uygunluk düzeyi bakımından %89.6 oranında desteklenmiş; ancak bu standartların içerikte(ders kitabında) yer alma düzeyi 14.6 oranında desteklenmiştir. Öğretmenlerce, standartların içerikte(ders kitabında) %85.4 oranında yer almadığına karar verilmiştir.Hayat Bilgisi Dersi,  Standart,  İçerik,  Öğrenci seviyesi 
  
Makale Gönder