KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

ORTAOKUL BEŞİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK HAKKINDAKİ İNANÇ VE TUTUMLARININ NİTEL VE NİCEL ANALİZİ
Dilek MEMNUN 

Bu araştırmada, beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin matematik hakkındaki inançları ile matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırmaya katılan toplam 274 öğrencinin matematik dersine yönelik tutum ölçeğine ve matematiğe yönelik inançlarının anlaşılabilmesi amacıyla kendilerine yöneltilen 4 açık uçlu soruya vermiş oldukları cevaplar betimsel istatistikler kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun matematik ve matematik dersi hakkında olumlu inanca sahip olduğu, matematiğin gelecekte kendileri için yararlı olduğunu düşündüğü, matematik dersini alma konusunda istekli olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin birçoğunun matematik dersine yönelik tutumlarının gelişmeye ihtiyacı olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının sınıf düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı açıklanmıştır.Matematik inancı,  matematiğe yönelik tutum,  ortaokul öğrencisi 
  
Makale Gönder