KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRMACI ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seyide EROĞLU,  Fulya ARMAĞAN,  Oktay BEKTAŞ 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul Fen bilimleri dersindeki sınıf ortamının ne derece yapılandırmacı sınıf özeliklerine sahip olduğunu araştırmaktır. Bu çalışma nicel araştırma desenlerinden tarama yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi, 2014-2015 öğretim yılında Kayseri ilinde bulunan ve rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen ortaokullarda okuyan, 5.-8. sınıf seviyesindeki, yaşları 10-15 arasında değişen 621 öğrenciyi kapsamaktadır. Çalışmada Bonk, Oyer ve Medury (1995) tarafından geliştirilmiş olan ve Dündar`ın 2008 yılında Türkçeye uyarladığı “Sosyal Yapılandırmacılık ve Aktif Öğrenme Ortamları Ölçeği”nin öğrenciler için tercih edilen durum formu Fen bilimleri dersine uyarlanılarak kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiş ve verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin çoğunluğunun sınıflarının özeliklerini yapılandırmacı nitelikte algıladıklarını göstermiştir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak, yapılandırmacı öğrenme ortamlarında işbirlikli, yaşamla ilgili, öğrenci merkezli ve farklı bakış açılarına yer veren etkinlikler, öğrenenleri aynı zamanda düşünmeye de sevk edecek biçimde tasarlanmalıdır şeklinde önerilerde bulunulmuştur.Yapılandırmacı yaklaşım,  yapılandırmacı sınıf ortamı,  sosyal yapılandırmacılık,  aktif öğrenme 
  
Makale Gönder