KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

HALTERCİLERDE BENLİK SAYGISI İLE YAŞAM DOYUM VE VÜCUT BENLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tamer KARADEMİR,  Ünal TÜRKÇAPAR,  Hakkı ULUCAN,  Ziya BAHADIR 

Bu araştırma yarışmacı olarak müsabakalara katılan haltercilerin benlik saygıları ile yaşam doyum ve vücut algıları arasındaki ilişkilerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla Çorum’da yapılan halter şampiyonasına katılan sporcular çalışma grubu olarak ele alınmıştır. 106 erkek ve 54 bayan olmak üzere toplam 160 sporcu ile sınırlı olan örneklem grubuna araştırmanın amaçları doğrultusunda anket uygulaması yapılmıştır. Örneklem grubunun benlik saygılarını belirlemek amacı ile Rosenberg benlik saygısı ölçeği, Vücut benlik algıları vücut algısı ölçeği ve yaşam doyumları yaşam doyum ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak haltercilerin benlik saygıları ile yaşam doyum puanları ve vücut memnuniyeti puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde doğrusal ve düşük düzeyde (r= .181; p<0.05), (r= .214; p<0.05) bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Sporcuların yaşam doyumları ile vücut memnuniyetleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre örneklem grubundaki haltercilerin benlik saygılarının arttıkça yaşam doyumlarının yükseldiği ve vücut algılarının pozitif yönde geliştiği söylenebilir.Benlik saygısı,  Yaşam Doyum,  Vücut benlik algısı,  Halter 
  
Makale Gönder