KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

YABANCI DİL OLARAK TÜRK&CCEDİL;E ÖĞRETİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI

Ülker Şen 

Uzaktan eğitim, dünya üzerinde dil öğretiminde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Buna karşın Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi için uzaktan eğitim uygulamaları yeni sayılabilecek bir özelliğe sahiptir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uzaktan eğitim etkinlikleri Türkiye'de 2000'li yılların başında uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uzaktan eğitimin yerini belirlemek, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili uzaktan eğitim uygulamalarının örneklerini sunmak, uzaktan eğitim uygulamalarının içeriklerine ve uygulanış biçimlerine ilişkin değerlendirmeler yapmak ve bilgiler sunmaktır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, doküman taraması yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde doküman analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında Türkiye'de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 13 uzaktan eğitim programının olduğu tespit edilmiştir. Bu programlardan 6'sı eğiticilerin eğitimini, 1'i uzman eğitimini, 3'ü dil öğrenirlere Türkçe öğretimini kapsamaktadır. 3 uzaktan eğitim programı ise henüz uygulamaya geçememiş olup hazırlık aşamasındadır.yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,  uzaktan eğitim,  sertifika programı,  dil öğrenimi 
  
Makale Gönder