KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL İNTERNET ÖZYETERLİK ALGILARI (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ,  Pınar ERTEN 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının genel internet özyeterliklerine ilişkin algılarının cinsiyet, öğrenim gördükleri fakülte, internete bağlanma süresi ve bağlanma yerlerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Fen, Eğitim ve İnsani-Sosyal Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örnekleme 661 öğretmen adayı dâhil edilmiştir. Araştırmada 25 maddelik beşli Likert tipi bir ölçek geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, madde test korelasyonu, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, LSD, KWH ve MWU testleri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının cinsiyet, öğrenim gördükleri fakülte, haftalık bağlanma süresi ve internete bağlanma yeri değişkenine göre görüşlerinin farklılaştığı belirlenmiştir. Erkek öğretmen adaylarının genel internet özyeterlik algılarının kız öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin genel internet özyeterlik algıları, İnsani-Sosyal Bilimler ve Fen Fakültesi öğrencilerininkinden daha yüksek çıkmıştır. İnternete daha sık bağlanan öğrencilerin internet özyeterlik algıları daha yüksektir. İnternet cafeden bağlananların daha düşük özyeterliğe sahip oldukları belirlenmiştir.Internet özyeterliği,  öğretmen adayı,  internet 
  
Makale Gönder