KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

GÖRSEL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARINA ETKİSİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Gülgün ALPAN 

Bu çalışma görsel okuryazarlık eğitiminin öğretmen adaylarının problem çözme yaklaşımlarına etkisini betimlemek için yapılmıştır. Çalışmaya Okul Öncesi Eğitimi bölümündeki 89 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarına öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersi kapsamında üç haftada toplam 180 dakika görsel okuryazarlık eğitimi verilmiştir. Öğretmen adaylarına eğitim öncesi ve sonrası Problem Çözme Envanteri (PÇE) uygulanmıştır. Bu çalışmada nitel ve nicel yöntem birarada kullanılmıştır. Nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile, nicel veriler ise PÇE ile toplanmıştır. Nitel veriler içerik analizi ile, nicel veriler ise t testi ile çözümlenmiştir. Sonuçlara göre, görsel okuryazarlık eğitimi, öğretmen adaylarının özgüvenlerini, görsel farkındalıklarını, görsel iletişim becerilerini artırmıştır. Problem çözme envanterine göre de görsel okuryazarlık eğitimi sonrasında öğretmen adaylarının “kaçıngan”ve “kendine güvenli” alt boyutlarda anlamlı düzeyde farklılık gözlenmiştir.Görsel okuryazarlık,  Problem çözme,  Öğretim teknolojisi 
  
Makale Gönder