KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

GÜNLÜK YAŞAMDAKİ OLAYLARIN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
Bayram COŞTU,  Suat ÜNAL,  Alipaşa AYAS 

Bu çalışma, öğrencilerin fen kavramlarıyla günlük yaşamdaki olaylar arasındaki ilişkileri irdeleyen ve grup tartışmaları ile zenginleştirilmiş öğretimin geleneksel yaklaşıma göre etkililiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 50’şer kişilik iki sınıf deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Grupların eşdeğer seviyede olup olmadığını belirlemek amacıyla öğrencilere konu ile ilgili geliştirilen başarı testi uygulanmış ve istatistiksel olarak grupların eşdeğer seviyede oldukları tespit edilmiştir. Deney grubunda öğrencilere günlük hayatta karşılaşılan problem durumları, öğretmen rehberliğinde grup tartışmaları ile sunulurken; kontrol grubunda ise geleneksel öğretimle konu işlenmiştir. Ders ortamında sunulan örneklere benzer fakat yeni problem durumları soru haline dönüştürülerek her iki gruptaki öğrencilere son test olarak uygulanmıştır. Son test sonuçları, deney grubunun günlük hayattaki olayları yorumlamada kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde başarılı olduğunu göstermiştir. Bu sonuç fen konularının öğretiminde bu çalışmada denenen yöntemin uygulanmasının daha yararlı olacağını göstermektedir.Günlük yaşam olayları,  fen bilimleri eğitimi,  kavram öğretimi 
  
Makale Gönder