KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

KENNY MÜZİK PERFORMANS KAYGISI ENVANTERİNİ TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI
Banu TOKİNAN 

Bu araştırmada Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanteri’nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılarak envanterin Türk kültürüne adaptasyonu çalışmasının paylaşılması amaçlanmıştır. Araştırma çeşitli üniversitelerin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda lisans eğitimlerine devam eden 696 öğrenci ile yürütülmüştür. 6’li Likert tipindeki envanterin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda envanterin Türkçe’ye uyarlamış şeklinin beş faktörde dağılan 25 maddeden oluştuğu saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .895 olarak bulunmuştur. Maddelerin madde toplam korelasyonları .336 ile .651 arasında değişmektedir.müzik performans kaygısı,  performans kaygısı,  müzik eğitimi 
  
Makale Gönder