KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

YARDIM İSTEME ÖL&CCEDİL;EĞİ (YİÖ): GE&CCEDİL;ERLİK VE GÜVENİRLİK &CCEDİL;ALIŞMASI

Canan KOÇ 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin öğrenme sürecinde yardım isteme eğilimlerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmaya toplam 1105 (736 kız, 369 erkek) üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri açımlayıcı faktör analizi için 29 maddelik 5’li Likert tipi deneme formu kullanılarak 514 öğrencinin katılımıyla elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin 17 maddelik, Tehdit Algısı, Yardım İstemeden Kaçınma, Etkili Yardım İsteme, Yürütücü Yardım İsteme olmak üzere dört faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Açımlayıcı faktör analizinde elde edilen faktör yapısı 591 öğrenciden toplanan verilerle doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmış ve iyi uyuma sahip olduğu saptanmıştır. Ölçeğin bütününe ve alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı sırasıyla .87; .85; .80; .80; .70 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar Yardım İsteme Ölçeğinin üniversite öğrencilerinin yardım isteme eğilimlerini ölçmek amacıyla kullanılabilecek geçerli güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.Öğrenme süreci,  yardım isteme,  üniversite öğrencileri,  ölçek geliştirme 
  
Makale Gönder