KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

DİL VE ANLATIM DERSİNDE BİR ÖLÇME ARACI OLARAK YAZILI SINAVLARIN KULLANIMI KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Mustafa TÜRKYILMAZ 

Bu çalışmada; Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme, soru sorma stratejileri ve yazılı sınavları uygulama hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmış ve 2006-2007 eğitim öğretim yılında Kırşehir il ve ilçelerindeki liselerde 9.sınıf Dil ve Anlatım dersine giren ve tesadüfi yolla seçilen 38 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni üzerinde çalışma yürütülmüştür. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen ve iki boyuttan oluşan anket formu ölçme aracı olarak kullanılmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının sonucunda 50 maddeden oluşan anketin Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı .76 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapma (ss) değerleri kullanılarak bulgular kısmı oluşturulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin anket maddelerine verdikleri yanıtların yorumlanmasında beşli değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları sonucunda, Öğretmenler, Dil ve Anlatım dersinde ölçme aracı olarak çoğunlukla klasik yazılı sınavları tercih etmektedirler. Yazılı sınavların hazırlanmasının, puanlanmasının ve uygulanmasının kolay olması bu yönde bir tercihin nedeni olarak görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin, yazılı sınavlarda kompozisyon yazdırmaya yönelik soru sormayı tercih
etmedikleri ve soru sorarken de sınıf genelinin cevaplayabileceği kolay, orta, zor düzeylerde soruları seçtikleri, bilen ile bilmeyeni ayırt etmeye yönelik sorular sormayı tercih ettikleri belirlenmiştir.Türk Dili eğitimi,  yazılı sınavlar,  öğretmen görüşleri 
  
Makale Gönder