KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NÜKLEER SANTRALLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE &CCEDİL;EVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ

Emine ŞENYUVA,  Gönül BODUR 

Araştırma, üniversite öğrencilerinin nükleer santrallere ilişkin görüşleri ile çevre okuryazarlıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla ilişki arayıcı tasarım yöntemine dayalı olarak planlandı. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde (n:69), Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde (n:686) ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda (n:151) öğrenim gören toplam 906 4. sınıf öğrencisi oluşturdu. Örneklemini, oransız küme örnekleme yöntemi ile seçilen ve gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden 296 öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak bilgi formu, Nükleer Santraller İle Nükleer Enerji Kullanımına Yönelik Görüşleri Belirleme Ölçeği ve Çevre Okuryazarlığı Ölçeği kullanıldı. Veri analizi, SPSS ile yapıldı. Araştırmanın sonuçları öğrencilerin; orta düzeyde Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımına ilişkin olumsuz tutuma sahip olduklarını, orta düzeyde çevre okuryazarlığına sahip olduklarını, Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımına ilişkin tutumları ile çevre okuryazarlığı arasında istatistiksel olarak pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu gösterdi.nükleer santral,  çevre okuryazarlığı,  nükleer enerji,  çevre,  üniversite öğrencileri 
  
Makale Gönder