KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

BİLİŞİM ÇAĞINDA SOSYAL SERMAYENİN YENİ BELİRLEYİCİLERİ: DİJİTAL UÇURUM VE SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
Osman Yılmaz KARTAL,  Akan Deniz YAZGAN,  Remzi Y. KINCAL 

Araştırmada, öğretmen adaylarının sosyal sermaye düzeylerinde, dijital uçurumun ve sosyal medya okuryazarlığının anlamlı birer belirleyici olup olmadıkları incelenmektedir. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Çalışmada veri toplama aşamasında dijital uçurum ölçme aracı, sosyal medya okuryazarlığı ölçme aracı ve sosyal sermaye ölçme aracı kullanılmıştır. Sosyal sermayenin dijital uçurum ve sosyal medya okuryazarlığına göre yordanmasında sıralı (ordinal) lojistik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, sosyal sermayenin belirleyicileri olarak dijital uçurum ve sosyal medya okuryazarlığının etkili olma potansiyeli taşımaktadır. Fakat bu değişkenlerinin, bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, sosyal sermaye gibi grup dinamiklerinden doğrudan etkilenen bir olguyu etkileyen faktörleri genellemenin mümkün olamayacağı görülmektedir. Dolayısıyla, sosyal sermayeyi etkileyen faktörlerin, her gruba özgü çalışmalarla incelenmesi, değişim ve dönüşümlerinin takip edilmesi önerilmektedir.dijital uçurum,  sosyal medya okuryazarlığı,  sosyal sermaye 
  
Makale Gönder