KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİ OLARAK TASARLANAN EXCELTUTOR’UN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
Sinan KAYA,  Özgen KORKMAZ 

Bu araştırmanın amacı zeki öğretim sistemi olarak tasarlanan ExcelTUTOR alıştırma yazılımının öğrencilerin başarılarına etkisini belirlemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 2004-2005 güz dönemi 7. yarıyılda Seçmeli II (Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı) dersi alan deney ve kontrol grubunda 20’şer olmak üzere toplam 40 öğrenci oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grupları rasgele atanmıştır. Veri toplama aracı olarak; Microsoft Excel programında hücre adresi, operatörler, formül ve fonksiyon kullanımı konularındaki başarıyı ölçmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen iki test kullanılmıştır. Testlerden biri öntest diğeri ise sontest uygulaması için geliştirilmiş 25’er çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Hipotezlerin test edilmesinde tek yönlü varyans analizi ve kovaryans analizi kullanılmıştır. Analizler 0.05 manidarlık düzeyinden yapılmıştır.

Sonuç olarak zeki öğretim sistemi olarak tasarlanan ExcelTUTOR alıştırma yazılımı kullanılarak öğretim yapılan öğrencilerin sontest puanlarının, ExcelTUTOR alıştırma yazılımı kullanılmadan öğrenim gören öğrencilerin sontest puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur.Bilgisayar destekli öğretim,  zeki öğretim sistemleri 
  
Makale Gönder