KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Enver TÜRKSOY,  Erdal TAŞLIDERE 

Bu çalışmanın amacı, aktif öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiş öğretim yönteminin ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi akademik başarı ve tutumlarına etkisini incelemektir. Araştırmada ön-test, son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış olup, çalışmaya Burdur il merkezindeki iki okuldan toplam 121 öğrenci katılmıştır. Her okuldan iki sınıf, biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere yansız olarak atanmıştır. Araştırmacılar tarafından Başarı Testi ve Tutum Ölçeği geliştirilmiş, ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Sonuçlar ön-başarı ortalamaları arasında kontrol grubu lehine anlamlı bir farklılığın bulunduğunu fakat ön-tutum puanları arasında herhangi bir farklılığın bulunmadığını göstermiştir. Kullanılan yöntemin son-başarı ve son-tutum puanları üzerindeki etkisi MANCOVA ve devamında ANCOVA analizi ile test edilmiştir. Sonuçlar ön-tutum ve karne notları kontrol edildiğinde, aktif öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiş öğretimin öğrencilerin son-başarı ve son-tutum puanları üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturduğunu göstermiştir.Akademik Başarı,  Tutum,  Fen ve Teknoloji,  Aktif Öğrenme Teknikleri 
  
Makale Gönder