KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

ÖĞRENCİ BAŞARISININ SINIFLARIN FİZİKSEL KOŞULLARI İLE İLİŞKİSİ
Selda ŞENSOY,  Ayşe Sağsöz 

Bu çalışmanın amacı, sınıfların fiziksel kalitesini, öğrencilerin sınıflarının mevcut fiziksel koşulları ile ilgili olan memnuniyet düzeylerini belirleyerek, sınıfların fiziksel yapısının öğrencinin başarısı ve okula devamlılığı üzerindeki etkilerinin Trabzon’daki ortaokullarda araştırılması ve ortaya konmasıdır. Çalışmada, sınıfların fiziksel koşullarının öğrenci üzerindeki etkisini saptamak için anket tekniği uygulanmıştır. Anket formlarını kullanarak okul yöneticilerine ve öğrencilere bazı sorular sorulmuştur. Öğrenci formlarından elde edilen verileri değerlendirmek için okul yönetiminden öğrencilerin okula devamlılığı, SBS (Seviye Belirleme Sınavı) sonuçları, sınıf mevcudu, öğretmen ve çalışan sayısı bilgileri alınmış, ayrıca gözlem tekniği kullanılarak sınıfların mevcut fiziksel koşulları saptanmıştır. Literatür taraması ve analizlerden elde edilen bilgiler ışığında öğrencinin öğrenmesinin, başarısının ve motivasyonunun fiziksel kalite ile olan ilişkisi ve etkisi belirlenerek, öğrencinin başarısını ve motivasyonunu artıracak tasarım kriterleri ortaya konulmuştur.öğrenci başarısı,  eğitim yapıları,  sınıf,  fiziksel koşullar 
  
Makale Gönder