KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

TÜRK&CCEDİL;E ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ (GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Adem İşcan,  Beytullah Karagöz 

Bu araştırmanın amacı, Türkçe Öğretmenliği lisans öğrencilerinin konuşma kaygı düzeylerini belirlemektir. Veri toplama aracı olarak Sevim’in (2012) geliştirdiği “Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden 200 kişi katılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler frekans ve yüzde hesaplamasıyla çözümlenerek yorumlanmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin konuşmacı odaklı kaygı düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu, bu sonucun çıkmasında öğrencilerin özellikle alan bilgilerini yetersiz hissetmelerinin, özgüven eksikliğinin ve topluluk karşısında konuşma konusunda yeterince pratik yapmamalarının etkisi olduğu görülmüştür. Yine araştırma sonucuna göre öğrencilerin çevre odaklı ve konuşma psikolojisi kaygı düzeylerinin düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle konuşma kaygısının azaltılması konusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Kaygı,  konuşma,  konuşma kaygısı 
  
Makale Gönder