KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

ÖĞRENİLEN BİLGİLERİN HATIRLANMASINDA SINAVLARIN ETKİSİ

Elif YİĞİT,  Fatime KIYICI 

Bu çalışmada sınavların öğrenilen bilgilerin hatırlanması üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 72 fen bilgisi öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına “Enerji kaynakları ve çevre üzerindeki etkileri” ile ilgili bilgilerinin sorgulandığı bir soru formu ön test şeklinde uygulanmıştır. Forma verilen cevapların puanlanması sonucunda; üç deney, bir kontrol olmak üzere dört grup oluşturulmuştur. Ön test uygulamasından bir hafta sonra, deney grubunu oluşturan gruplardan birinci gruba çoktan seçmeli test, ikinci gruba doğru-yanlış testi, üçüncü gruba ise boşluk doldurma testi deneysel işlemler olarak uygulanmış kontrol grubuna ise herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Deneysel sürecin bir hafta sonrasında ise aynı soru formu son test olarak tekrar uygulanmıştır. Uygulanan ön test ve son test sonucunda elde edilen puanlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda öğrenilen bilgileri hatırlamasında sınavların etkili oldukları bulunmuştur. Ayrıca doğru-yanlış testlerinin çoktan seçmeli testlere göre daha fazla test etkisi oluşturduğu tespit edilmiştir.test etkisi,  hatırlama,  ölçme ve değerlendirme 
  
Makale Gönder