KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN "EROZYON" HAKKINDAKİ ÖN BİLGİLERİNİN VE KAVRAM
YANILGILARININ TESPİTİ

Orçun Bozkurt,  Beril Akın,  Muhammet Uşak 

Bu çalışma; 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin, Erozyon ile ilgili kavram yanılgılarını tespit etmek için yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Hatay İlinde öğrenim gören 35 ilköğretim ikinci kademe öğrencisi oluşturmaktadır. İlköğretim öğrencileri için erozyon konusunda açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Hazırlanan sorulara öğrencilerin verdikleri cevaplar çetele yaparak gruplara ayrılmış ve yüzde ve frekansları alınmıştır. Araştırmanın sonuçları; öğrencilerin, Erozyon kavramı, erozyona etki eden faktörler, toprağın yapısının erozyona etkisi hakkında eksik bilgilere ve bazı kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermiştir.Erozyon,  Fen Eğitimi,  Kavram Yanılgısı 
  
Makale Gönder