KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2000/Cilt 1,Sayı-1

KAMAN (KIRŞEHİR) VE YAKIN &CCEDİL;EVRESİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sencer Sayhan 

Kaman depresyonunun temelini Pateozoik’e ait “Kırşehir Masifi" oluşturur. Kristalize kalker, mermer ve şistlerden oluşan bu temelin üzerinde Kretase yaşlı derinlik volkanizmasının ürünleri önemli yer tutar. Bu volkanitler sahada genellikle dayk ve stoklar şeklinde görülür. Stok ve daykların oluşumu sırasında ve sonrasında saha tektonik açıdan son derece faal dönemler geçirmiştir. Bu tektonik faaliyetler neticesinde Kaman çevresinde çok sayıda ve değişik doğrultuda gelişmiş fay sistemleri mevcuttur. Tektonik hatlara yerleşen drenaj şebekesi sahayı önemli ölçüde aşındırmıştır. Tersiyer' de sahanın yüksek kesimlerinde önemli ölçüde aşınım söz konusu olurken, aşınan bu malzeme havza tabanında birikerek Tersiyer formasyonlarını oluşturmuştur. Bu devrede iklim şartlarında yaşanan kurak-sıcak devreler etek düzlüklerinin(pediment ve glasi yüzeyleri) oluşumuna zemin hazırlamıştır. Özellikle glasi yüzeylerinin oluşumu ve işlenmesi Kuaterner içerisinde de devam etmiştir.

Saha, morfolojik açıdan yarıkurak bölgelerin özelliklerini arz eder. Morfodinamik ve morfoklimatik açıdan da bugün yöre yarıkurak bölgelerin etki sahası içerisinde yer almaktadır.Kaman,  Barane Dağı,  Pediment,  Glasi 
  
Makale Gönder