KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN SOSYOLOJİK BOYUTU
Tuğba AY,  Nuray FİDAN,  Mustafa ERGÜN 

Sosyal Bilgiler dersinde Sosyoloji bilimi ile ilgili çok sayıda kavramın yer aldığı görülmektedir. Sosyoloji bilimi ile ilgili kavramların şu an görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri tarafından nasıl algılandığı; bu kavramlar üzerinde çalışılırken sınıf öğretmenlerinin ne tür yöntem ve tekniklerden yararlandıkları; bu kavramların öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımı hangi düzeyde yansıtabildikleri programın amacına ulaşabilmesi ve etkili bir öğrenme-öğretme süreci gerçekleştirilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal Bilgiler dersinin sosyolojik boyutunun ve bu bağlamda gerçekleştirilen etkinliklerin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırmada veriler odak grup görüşmesi yöntemi ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda alt sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda Sosyal Bilgiler dersinin sosyolojik boyutunun yeterince yansıtılamadığı belirlenmiştir.Sosyal Bilgiler,  sosyoloji,  sınıf öğretmenleri,  odak grup görüşmesi 
  
Makale Gönder