KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİNE YÖNELİK TUTUM ÖL&CCEDİL;EĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GE&CCEDİL;ERLİK VE GÜVENİRLİK &CCEDİL;ALIŞMASI

Nurcan OLUK,  Adnan KAN,  Güler EKMEKCİ 

Bu çalışmanın amacı, önemi gittikçe artan kavram haritası yöntemine yönelik öğretmen adaylarının tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabilecek bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçek geliştirme çalışmasının ön uygulamaları 125 üniversite öğrencisiyle yürütülmüştür. Alanyazın ve öğrenci görüşleri doğrultusunda kavram haritasına yönelik tutumu ölçmek üzere 39 adet denemelik 5’li Likert tipi madde yazılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin, özdeğerleri 1’den yüksek 2 faktörden meydana geldiği belirlenmiştir. Sırasıyla faktörlerin özdeğerleri; 6.921 ve 5.775; açıkladıkları varyanslar, %30.10 ve %25.11’dir. Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen yapıya kanıt sağlamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda χ2=308.51, df=228, p=.000; RMSEA, 0.056; χ2/df=1.35; NFI=0.94; NNFI=0.98; CFI=0.98; GFI=0.81; AGFI=0.77 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bilgi toplamak amacıyla faktörlere ve ölçeğe ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve sırasıyla 0.932, 0.893 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tamamına ait alfa değeri ise 0.939 olarak hesaplanmıştır.ölçek geliştirme,  kavram haritası,  tutum 
  
Makale Gönder