KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

GRAFİK DÜZENLEYİCİLERİN OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE FEN BİLGİSİ KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDEKİ ETKİLİLİĞİ

Elif PINAR,  Fatma MERDAN 

Bu araştırmanın amacı otizmli öğrencilere fen bilgisi kavramlarının öğretiminde sabit bekleme süreli öğretim yöntemiyle sunulan grafik düzenleyicilerin etkililiğin incelenmesidir. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışmada yaşları 10-11 arasında değişen, biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç otizmli öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırmada günlük ve toplu yoklama oturumları ile öğretim, izleme ve genelleme oturumlarına yer verilmiş, etkililik, güvenirlik ve sosyal geçerlik verileri toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, grafiksel analiz tekniklerinden çizgisel grafik kullanılmıştır. Araştırma bulguları deneklerin; “Sindirim nasıl gerçekleşir?” konusunun kavram bilgisini %90 ve üzeri doğruluk düzeyinde kazandıkları ve elde ettikleri bu kazanımları, öğretim bittikten bir ve üç hafta sonrada ortalama %90 düzeyinde korudukları ve sınıf ortamı ile sınıf öğretimine genelleyebildikleri görülmüştür.fen bilgisi öğretimi,  grafik düzenleyiciler,  otizm,  kavram öğretimi 
  
Makale Gönder