KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ ÖLÇEĞİ’NİN (SALÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Murat ÖZDEMİR,  Burak KÜTKÜT 

Bu çalışmada okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranışlarını belirlemeye elverişli, geçerli ve güvenilir bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda sosyal adalet liderliği yazınına dayalı olarak hazırlanan madde havuzu, uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman önerileri ile son şekli verilen 33 maddelik taslak ölçek, Ankara ilindeki dört farklı okuldan 424 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği, açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı (DFA) faktör analizi ile incelenmiştir. AFA, Sosyal Adalet Liderliği Ölçeğinin (SALÖ) „destek?, „eleştirel bilinç? ve „katılım? olmak üzere üç faktörlü olduğu ortaya koymuştur. SALÖ, varyansın %57sini açıklamıştır. DFA, üç faktörlü modele ilişkin uyum iyiliği değerlerinin “mükemmel uyum” düzeyinde olduğunu göstermiştir. SALÖ?de yer alan madde ve faktörlerin ayırt edicilik güçlerinin de yüksek olduğu belirlenmiştir. Cronbach alfa, Guttman ve Spearman-Brown iç tutarlılık katsayıları ise SALÖ?nün yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermiştir. Bu bulgulara dayalı olarak, SALÖ?nün Türkiye?deki okullarda müdürlerin sosyal adalet liderliği davranışlarını belirlemede kullanılmaya elverişli, geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Sosyal adalet liderliği,  geçerlik,  güvenirlik 
  
Makale Gönder