KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIKLARININ İNCELENMESİ

Ziya BAHADIR,  Zehra CERTEL 

Araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel sessizlikleri ile örgütsel adanmışlıklarının cinsiyet ve hizmet süresi değişkenleri açısından incelenmesi ve örgütsel sessizlik ile örgütsel adanmışlık arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma grubunu 209 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilen ve Karacaoğlu ve Cingöz (2009) tarafından uyarlanan “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” ve Rich, Lepine ve Crawford (2010)tarafından geliştirilen ve Kurtpınar (2011)tarafından uyarlanan “Örgütsel Adanmışlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak, örgütsel sessizlik ve adanmışlık ile cinsiyet ve hizmet süresi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Örgütsel sessizlik ile bilişsel adanmışlık arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Örgütsel Sessizlik,  Örgütsel Adanmışlık,  Beden Eğitimi Öğretmeni 
  
Makale Gönder