KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİLMESİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
İlker KÖSTERELİOĞLU 

Bu çalışmanın amacı engelli bireylerin eğitilmesine ilişkin tutumların belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek elde etmektir. Ölçek geliştirme çalışması Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 150 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik çalışması sonrasında 20 maddeye indirgenen ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.89’dur. Yapı geçerliği için başvurulan KMO Barlett katsayısı 0.79 olarak saptanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin beş faktörde toplandığı ve belirlenen faktörlerin varyansın (% 61,78)’ini açıkladığı saptanmıştır. Elde edilen bulgulara dayanarak yapı geçerliliğine sahip, 20 madde ve 5 faktörlü yapıya sahip bir ölçek oluşturulmuştur. Geliştirilen ölçek alanda yürütülecek araştırmarda ve engelli bireylerin eğitim gördüğü kurumlarda hizmet verecek personelin belirlenmesinde fikir vermesi açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir.Engeli bireylerin eğitilmesi,  tutum ölçeği 
  
Makale Gönder