KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

KİMYA DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seyide EROĞLU,  Bayram AKARSU,  Oktay BEKTAŞ 

Bu çalışma, ortaöğretim 9-12. sınıflarda kullanılan kimya ders kitaplarının sahip olması gereken eğitimsel ölçütleri belirlemeyi ve bu ölçütlere göre ders kitaplarının kimya öğretmenlerince farklı açılardan değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma nicel araştırma desenlerinden tarama yöntemiyle yapılmış olup, görüşme verileriyle de desteklenmiştir. Çalışmanın örneklemini Kayseri Kocasinan ilçesindeki farklı liselerde görev yapan 38 kimya öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenler rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmada Kimya ders kitaplarının değerlendirilmesi amacıyla "Kimya Ders Kitabı Değerlendirme Ölçeği" hazırlanmıştır. Ölçek 41 maddeden oluşmaktadır. Kullanılan ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.943 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca iki öğretmenle görüşmeler yapılmış ve öğretmenlerin ders kitapları ile ilgili görüşleri derinlemesine incelenmiştir. Sonuçlar, kimya öğretmenlerinin konu anlatımı sırasında ders kitaplarından çok fazla yararlanmadıklarını ancak ünite sonu soru ve alıştırmaların kaynağı olarak ders kitaplarını kullandıklarını göstermiştir. Önerilerde bulunulmuş ve tartışılmıştır.Fen eğitimi,  kimya eğitimi,  kimya ders kitapları,  değerlendirme ölçeği 
  
Makale Gönder