KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SE&CCEDİL;ME SINAVINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Damla Taşan,  Oktay Bektaş 

Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma da nitel araştırma yöntemi ve bu yöntemin bir deseni olan olgu-bilim kullanılmıştır. Çalışma grubunu Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören son sınıf dört fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Görüşme esnasında görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sürecinde katılımcılardan izin alınarak katılımcılarla yapılan görüşmeler ses kaydı altına alınmıştır. Ses kayıtları yazıya döküldükten sonra kodlar ve temalar oluşturularak içerik analizi yapılmıştır. Çalışma sürecinde geçerlik-güvenirlik sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmen adayları, KPSS’ nin öğretmenlik mesleğinin temel niteliklerine sahip adayları seçmekte yetersiz kaldığını düşünmektedirler. Ayrıca; KPSS’nin büyük oranda eğitimdeki gelişmeleri kapsayan güncel bir sınav olmadığı, öğretmen adaylarının ruh sağlığını bozduğu ve öğretmenleri ezbere ittiği görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlardan yola çıkarak öğretmen atamalarında uygulamalı bir sürecin olması gibi farklı ölçütlerin de yer alması gerektiği düşünülmektedir.Kamu personeli seçme sınavı,  fen eğitimi,  nitel araştırma 
  
Makale Gönder