KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİTKİLERDE SOLUNUM-FOTOSENTEZ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN KAVRAM KARİKATÜRLERİYLE BELİRLENMESİ VE FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE ANALİZİ
Fatma ÖREN,  Pınar KARATEKİN,  Şule ERDEM,  Ümmühan ORMANCI 

Yapılan çalışmada; fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bitkilerde solunum-fotosentez konusundaki bilgi düzeylerinin kavram karikatürleri yardımıyla belirlenmesi ve sınıf düzeyi, öğrenim türü gibi farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada; nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla çalışmaya, Celal Bayar Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 192 fen ve teknoloji öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kavram karikatürü testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde; fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin, konunun “fotosentez olayı için gerekli koşullar-ışık” ve “geceleri bitkilerde solunum-fotosentez olayı” alt başlıklarında daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlardan yola çıkarak, kavram karikatürlerinin kullanıma ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.Bitkilerde solunum-fotosentez,  öğretmen adayı,  bilgi düzeyi,  fen ve teknoloji 
  
Makale Gönder